Cerratón de Juarros

CERRATÓN DE JUARROS: 61 habitantes

SAN OTERO

TURRIENTES:  11 habitantes